สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ขอรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวง การขออนุญาตเกี่ยวกับการมีไว้ในครอบครองหรือใช้ประโยชน์ซึ่งวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 ประเภท 3 หรือประเภท 4 พ.ศ. …

สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข ขอรับฟังความคิดเห็นหน่วยงานของท่านต่อร่างกฎกระทรวง เพื่อประกอบการพิจารณาปรับปรุงร่างกฎกระทรวงให้มีความเหมาะสมต่อไป ทั้งนี้ผู้ที่เกี่ยวข้องตามร่างกฎกระทรวงดังกล่าว เช่น โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลเอกชน ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ผู้ประกอบวิชาชีพทันตกรรม และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ชั้นที่หนึ่ง พร้อมกันนี้สามารถดาวน์โหลดร่างกฎกระทรวงและแบบเสนอความคิดเห็นได้ที่ http://www.fda.moph.go.th/sites/narcotics/SitePages/PublicHearing.aspx สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 2590 7314 และ 0 2590 7761