ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร ได้รับรางวัล Special Prize ในงาน INST 2016 จากผลงานวิจัย”เครื่องคว้านเม็ดเงาะ”

ผศ.ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร อาจารย์นักวิจัยจาก คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ได้รับรางวัล Special Prize ในงาน INST 2016 จากโครงการ “การออกแบบและพัฒนาเครื่องคว้านเม็ดเงาะ”

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา