มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญเข้าร่วมประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11 และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติวิจัยรำไพพรรณี ครั้งที่ 11  เนื่องในวโรกาสคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี ครบ 113 ปี และงานประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มศรีอยุธยา ครั้งที่ 8 “การพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อขับเคลื่อนประเทศไทย 4.0” ระหว่างวันที่ 19-20 ธันวาคม 2560 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี โดยสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานได้ที่ http://rbru.ac.th/org/research/regis_research/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 กันยายน 2560สอบถามเพิ่มเติมโทร. 0 3947 1056 มือถือ 086-440-2639