งาน”พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” เรื่อง “KU ตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย”

วันที่ 20 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.จัดงานเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 “พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” เรื่อง “KU ตามรอยพ่อ : พระบิดาแห่งการวิจัยและพัฒนาข้าวไทย” เพื่อเป็นการรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาสุดมิได้ของรัชกาลที่ 9 และให้อาจารย์ นักวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินงานวิจัยตามรอยพ่อของแผ่นดิน ร่วมพร้อมใจกันจัดกิจกรรม ประชาสัมพันธ์ผลงานวิจัยและผลิตภัณฑ์จากผลงานวิจัยข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้เป็นที่ประจักษ์พร้อมสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอกในการพัฒนางานวิจัยข้าวไทย ณ ตึกวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

พิธีกร:นางสาวกัญญารัตน์ สุวรรณทีป
ผลิตรายการ: นายจามร ไพศาลจิตอาทร, นายวิทวัส ยุทธโกศา