การบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสมุนไพร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมการบรรยายและแลกเปลี่ยนความคิดเกี่ยวกับงานวิจัยด้านสมุนไพร ในวันพุธที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 09:30 – 13:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีกำหนดการดังนี้

09:30 – 09:40 น. เปิดประชุม
09:40 – 11:00 น. การบรรยายเรื่อง สมุนไพรไทยและประสบการณ์ทำวิจัยด้านสมุนไพร โดย ศาสตราจารย์ ดร.งามผ่อง คงคาทิพย์
11:00 – 11:10 น. การบรรยายเรื่อง ภาพรวมงานวิจัยด้านสมุนไพรของ มก. โดย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
11:10 – 12:00 น. การเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดระหว่างสมาชิกชมรมฯ และผู้สนใจที่เข้าร่วมรับฟังบรรยาย เพื่อให้ข้อเสนอแนะแก่ สวพ.มก. ด้านการบริหารงานวิจัย ประเด็นวิจัย และพัฒนาศักยภาพทางการวิจัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
12:00 – 13:00 น. รับประทานอาหารกลางวัน

จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และผู้ที่สนใจเข้าร่วมกิจกรรมตามวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว สามารถสำรองที่นั่งได้ทางอีเมล rdirrt@ku.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม 2560