ชุดปลูกผักปลอดภัยระบบประหยัดพลังงาน

ปลูกผักระบบไฮโดรโปนิคส์ ได้ผักสดๆที่สะอาด ถูกอนามัย ปลอดภัยจากสารพิษไว้รับประทานเองภายในครัวเรือน ระบบทำงานแบบอัตโนมัติ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องเสียค่าไฟ เคลื่อนย้ายสะดวก

สถานการณ์วิกฤตภัยแล้ง ส่งผลกระทบต่อการเกษตรกรรมในประเทศไทยเป็นอย่างมาก เกษตรกรไม่สามารถปลูกพืชได้ หรือเกิดความเสียหายต่อพืชผลที่เกษตรกรได้ปลูกไว้ ปัญหาเหล่านี้เป็นสิ่งที่ภาครัฐและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต้องเข้ามาสนับสนุนในการพัฒมนาแหล่งน้ำและเทคโนโลยีการใช้น้ำ เพื่อให้สามารถมีน้ำใช้อย่างพอเพียงได้ตลอดทั้งปีเพื่อให้เกษตรกรสามารถดำรงชีพ เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและพัฒนาการเกษตรของประเทศให้รุดหน้าได้ เป็นแนวคิดที่สอดคล้องกับพระราชดำรัสในองค์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในหลวงรัชกาลที่ 9 ที่ทรงประทานให้ไว้ ณ สวนจิตรลดา เมื่อวันที่ 17 มีนาคม พ.ศ. 2529 ความตอนหนึ่งว่า   “….หลักสำคัญว่า ต้องมีน้ำบริโภค น้ำใช้ น้ำเพื่อการเพาะปลูก เพราะว่าชีวิตอยู่ที่นั่น ถ้ามีน้ำคนอยู่ได้ ถ้าไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ไม่มีไฟฟ้าคนอยู่ได้ แต่ถ้ามีไฟฟ้า ไม่มีน้ำ คนอยู่ไม่ได้ ….” สืบเนื่องด้วยพระราชดำรัสของพระองค์ท่าน เป็นการปลุกจิตสำนึกในการใช้ทรัพยากรน้ำอย่างมีคุณค่า ทั้งด้านอุปโภค บริโภค โดยเฉพาะด้านการเกษตร ซึ่งเป็นภาคส่วนที่ใช้ทรัพยากรน้ำมากที่สุด 

ดังนั้นการใช้ชีวิตอย่างเห็นคุณค่าของทรัพยากร จึงเป็นแนวทางการแก้ปัญหาด้านการเกษตรและด้านความเป็นอยู่ที่ยั่งยืน  ด้วยการปฏิบัติตามแนวทางตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 อันจะสร้างความกินดีอยู่ดีของประชาชนให้เกิดขึ้นดังกล่าวมาข้างต้น

ด้วยเป็นแรงบันดาลใจในการเดินตามรอยพ่อหลวง จึงเป็นที่มาให้ นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ นักวิชาการเกษตร สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คิดประดิษฐ์ ชุดต้นแบบการปลูกผักปลอดภัยระบบประหยัดพลังงานขึ้น โดยการนำองค์ความรู้ทางการเกษตรและเทคโนโลยีที่ถูกต้องตามหลักทฤษฎี มาผสมผสานให้เป็นหนึ่งเดียวเพื่อให้เกิดการใช้ทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ และได้ผักอนามัยที่ปลอดภัยสำหรับการบริโภคในระดับครัวเรือน อันเป็นการเดินตามรอยเบื้องพระยุคลบาทในแนวทางตามพระราชดำริด้วยปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อความเป็นอยู่ที่ไม่ขัดสน หรือเดือนร้อนมากเกินไปนัก เนื่องด้วยการพัฒนาประเทศต้องพัฒนาความเป็นอยู่ของประชาชนให้สามารถเลี้ยงตนและครอบครัวได้เสียก่อน จึงจะพัฒนาด้านอื่นๆได้ผลดียิ่งขึ้น

กระบวนการผลิต ชุดปลูกผักปลอดภัยระบบประหยัดพลังงาน เป็นระบบอัตโนมัติที่ใช้พลังงานจากแผงโซลาร์เซลล์ ผ่านระบบควบคุมพลังงานไฟฟ้า ในการสั่งการให้ปั๊มทำการดูดสารละลายธาตุอาหารขึ้นไปยังรางปลูกผัก แล้วไหลเวียนกลับมายังถังสารละลายธาตุอาหาร เป็นระบบหมุนเวียนสารละลายธาตุอาหาร

ส่วนประกอบหลัก  ประกอบด้วย

  • แผงโซลาร์เซลล์
  • แผงวงจรควบคุมแรงดันไฟฟ้ากระแสตรง
  • โครงสร้างเหล็ก
  • ท่อพีวีซี สำหรับทำรางปลูกผัก
  • สารละลายธาตุอาหารพืช

จุดเด่น/คุณสมบัติของชุดปลูกผักอนามัยระบบประหยัดพลังงาน

  • สามารถเคลื่อนย้ายการปลูกไว้ยังพื้นที่ต่างๆตามประสงค์ได้สะดวก
  • ระบบทำงานแบบอัตโนมัติ ใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ไม่ต้องเสียค่าไฟ เหมาะสำหรับผู้ไม่มีเวลา แต่ต้องการบริโภคผักที่สะอาด ปลอดภัย
  • เหมาะสำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวตามแบบวิธีไฮโดรโปนิกส์ไว้รับประทานเองในครัวเรือน

วิธีการนำไปใช้

  • ต่อระบบโซลาร์เซลล์เข้ากับชุดปลูกผัก ผ่านชุดควบคุม ก็สามารถเดินระบบปลูกผักได้

ชุดปลูกผักปลอดภัยระบบประหยัดพลังงาน สำหรับการปลูกพืชผักสวนครัวไว้รับประทานเองในครัวเรือน เป็นผลงานที่ประดิษฐ์คิดค้นเพื่อสอดคล้องกับ“ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน” ถือเป็นอีกหนึ่งวิธีเพื่อการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง ได้ผลผลิตที่สะอาด ถูกอนามัย ปลอดภัยจากสารพิษเพื่อคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ และความอยู่ดีกินดีอย่างยั่งยืน

ขอขอบคุณที่ท่านเข้ามาอ่านบทความวิจัยนี้ และขอความกรุณาสละเวลาตอบแบบสอบถามการให้บริการข้อมูล เพื่อการปรับปรุงต่อไปด้วย จะขอบคุณยิ่ง  

คลิกที่นี่เพื่อตอบแบบสอบถาม> https://goo.gl/forms/hcBXc1080pJmdUmF3

 

ที่มาข้อมูล :      นิทรรศการผลงานนวัตกรรม งานเกษตรแฟร์ ประจำปี 2560

ศาสตร์แห่งแผ่นดิน ทำกินตามคำพ่อสอน  27 ม.ค – 4 ก.พ. 2560

เจ้าของผลงาน  : นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ

สถานีวิจัยและพัฒนาอาชีพแก่เกษตรกร

คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง/สื่อเผยแพร่  :        ฝ่ายเผยแพร่งานวิจัย

                             สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

โทร. 02 561 1474

e-mail : rdiwan@ku.ac.th

นายศรันย์ หงษาครประเสริฐ