สำนักบริการวิชาการ ขอเชิญยื่นข้อเสนอโครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ครั้งที่ 2/2560

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เปิดรับข้อเสนอโครงการภายใต้โครงการ Innovation Hubs เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบาย 4.0 กลุ่มเกษตรและอาหาร (Agriculture & Food) ครั้งที่ 2/2560 ตั้งแต่วันที่ 16-30 มิถุนายน 2560 โดยสามารถส่งไฟล์ใบสมัครพร้อมเอกสารประกอบมาที่ goo.gl/1Hm08V หรือทาง QR code ด้านล่างนี้ ส่วนใบสมัครที่ลงนามโดยหัวหน้าโครงการ และรองอธิการบดีฝ่ายวิจัย พร้อมเอกสารประกอบ โปรดส่งมาที่ ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ คุณรัตติญา ศริดารา ชั้น 4 อาคารวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-942-8812-5 ต่อ 404