ประชุม หารือ แนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำหนดจัดประชุม หารือ แนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านข้าวของมหาวิทยาลัยฯ เนื่องด้วยมหาวิทยาเกษตรศาสตร์เป็นผู้นำทางด้านวิชาการโดยเฉพาะเรื่องข้าว ในหลายสาขาวิชารวมทั้งมีอาจารย์นักวิจัยมีความชำนาญเป็นที่ยอมรับกันทั้งในระดับชาติและนานาชาติ แต่มหาวิทยาลัยฯ ยังขาดงานวิจัยที่สร้างผลกระทบต่อประเทศอย่างเป็นรูปธรรม สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงใคร่ขอเชิญเข้าร่วมประชุม หารือ แนวทางการพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านข้าวของมหาวิทยาลัยฯ ในวันพุธที่ 21 มิถุนายน 2560 เวลา 09.30-12.00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้ข้อคิดเห็นเสนอแนะ และร่วมกันพัฒนาชุดโครงการวิจัยด้านข้าวของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเรื่องข้าวของมหาวิทยาลัยฯ

ผู้สนใจเข้าร่วมประชุมสามารถส่ง แบบตอบรับ ไปยัง sopida.c@ku.th หรือ Fax 02-561-1985 หรือแจ้งทางโทรศัพท์ 02-579-5547 ต่อ 22 สายใน 1457,1796 ต่อ 22 ภายในวันอังคารที่ 20 มิถุนายน 2560 หรือสแกน QR Code เพื่อลงทะเบียนได้ทันที