สวพ.มก. จัดโครงการ “การสร้างความสัมพันธ์ด้วยจิตบริการ” วิทยากร คุณพรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา

วันที่ 8 มิถุนายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรม “การสร้างความสัมพันธ์ด้วยจิตบริการ” วิทยากรโดย คุณพรหมภัสสร เทพหัสดิน ณ อยุธยา สำนึกฝึกอบรมและบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เพื่อได้พัฒนาบุคลิกภาพของตนเองให้เหมาะสม สร้างจิตสำนึกและทัศนคติที่ดีต่อการให้บริการ และนำไปปรับใช้ในการปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ณ อาคารปฏิบัติการวิจัยกลาง ชั้น 9 ฝ่ายเครื่องมือและวิจัยทางวิทยาศาสตร์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.