สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอเชิญเข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย บุคลากร นิสิต นักศึกษา และผู้สนใจ ลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ และด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง ในวันพฤหัสบดีที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 เวลา 8.30-16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพมหานคร ตามกำหนดการดังนี้ (คลิก)

โดยภายในงานจะมีพิธีเปิดและบรรยายพิเศษ โดย เลขาธิการคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ ระดับเครือข่าย ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระดับแม่ข่าย ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และมหาวิทยาลัยมหิดล พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ด้านการพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของประเทศ ระหว่าง สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ กับ 3 มหาวิทยาลัย 1 หน่วยงาน ได้แก่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และสมาคมนักวิจัยแห่งประเทศไทย และการบรรยาย/เสวนาในหัวข้อต่าง ๆ ที่น่าสนใจอย่างยิ่ง

ผู้สนใจโปรดลงทะเบียนออนไลน์เข้าร่วมงานได้ที่นี่ (ลงทะเบียนออนไลน์ CLICK) หรือสแกน QR Code ที่ปรากฏที่หน้าจอนี้ ภายในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใด ๆ เมื่อท่านลงทะเบียนเสร็จสิ้นสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้วได้ที่นี่ (ตรวจสอบรายชื่อผู้ที่ลงทะเบียนแล้ว CLICK) (หากพบเหตุขัดข้องโปรดแจ้ง คุณนิศานาถ, คุณธีรศักดิ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. โทร. 02-5795547 ในวันและเวลาราชการ)

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมที่ คุณสุภานันท์ เครือข่ายวิจัยภูมิภาค : ภาคกลาง สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โทร. 02-5798922 ในวันและเวลาราชการ