สวทช. ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 และทุนวิจัยมุ่งเป้าตามคลัสเตอร์และโปรแกรมของ สวทช.

สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) จะจัดการบรรยายพิเศษ เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับ Responsible Conduct of Research และการประชาสัมพันธ์ โครงการทุนนักวิจัยแกนนำ และทุน NSTDA Chair Professor ประจำปี 2560 และทุนวิจัยมุ่งเป้าตามคลัสเตอร์และโปรแกรมของ สวทช. ในวันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้องการ์เด้น 3-4 โรงแรมเซนจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ  ผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์และสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ฝ่ายเลขานุการโครงการฯ 0 2644 8150 ต่อ 81832 และ 81833 หรือ e-mail: chair@nstda.or.th ภายในวันจันทร์ที่ 8 พฤษภาคม 2560 สามารถโหลดแบบตอบรับเข้าร่วมได้ที่ (คลิก)