สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7

สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง จัดประชุมวิชาการนานาชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 15 “The 15th Internation Conference on Development Real-Life Learning Experiences: Smart Education and Technology for Sustainable Development”และจัดประชุมวิชาการระดับชาติทางการศึกษา ครั้งที่ 7 “การพัฒนาประสบการณ์การเรียนรู้ในชีวิตจริง: Smart Education เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ในวันที่ 16 มิถุนายน 2560 ณ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าคุณทหารลาดกระบัง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.inded.kmitl.ac.th/ สอบถามโทร.02-329-800 ต่อ 3720