คณะเกษตร ขอเชิญร่วมฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Advance in Metabolic Syndrome and How to Combat”

ภาควิชาคหกรรมศาสตร์ คณะเกษตร  จัดให้มีการบรรยายพิเศษ เรื่อง “Advance in Metabolic Syndrome and How to Combat” ใวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560 เวลา 08.30-13.00 น. ณ ห้องรวงข้าว อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยผู้สนใจสามารถแจ้งความประสงค์ในการลงทะเบียนไปได้ที่ ดร.กานต์สุดา วันจันทึก E-mail: fagrkdw@ku.ac.th สอบถามโทร. 02-5795514 ต่อ 104 ภายในวันที่ 20 เมษายน 2560