สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ การยางแห่งประเทศไทยและศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม มก. ศึกษาดูงาน

วันที่ 7 เมษายน 2560 รศ.ดร.พันธุ์ปิติ เปี่ยมสง่า รองผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ยินดีต้อนรับ  การยางแห่งประเทศไทยและศูนย์คอมพิวเตอร์วิศวกรรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศึกษาดูงานระบบบริหารจัดการงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.