รศ.ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. ร่วม “งานมหกรรมตรวจดิน” ต.โคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี

วันที่ 5 เมษายน 2560 รศ.ดร. ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วม “งานมหกรรมตรวจดิน” และกล่าวต้อนรับเกษตรกรในพื้นที่ ตำบลโคกแย้ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี จากนั้นรับฟังบรรยาย ” รู้จักดิน รู้จักปุ๋ยและปุ๋ยสั่งตัด ” โดย ศ.ดร.ทัศนีย์ อัตตะนันทน์ ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  และเสวนาแลกเปลี่ยนความรู้ จากนั้นสรุปผลการตรวจวิเคราะห์ดิน เกษตรกรรับผลการตรวจดินและคำแนะนำการใช้ปุ๋ย  ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโคกแย้ อ.หนองแค จ.สระบุรี