สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล วันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่ 3 เมษายน 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี (2 เมษายน) ทั้งนี้ รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. ถวายพุ่มดอกไม้สด เพื่อแสดงความจงรักภักดี ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล  อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน