มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ (ASR: Chiang mai University Journal of Social Science and Humanities) โดยกำหนดออกวารสารปีละ 2 ฉบับคือเดือนมิถุนายน และเดือนธันวาคม ของทุกปี ซึ่งสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://cmuj.cmu.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม ; ศูนย์บริหารงานวิจัย

โทร.0 5394 3604

โทรสาร.0 5394 3600

E-mail: cmupress.th@gmail.com