กำหนดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กำหนดการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

หลักสูตร

 1. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร วันศุกร์ที่ 27 มกราคม 2560 (ภาพกิจกรรม)
 2. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย รุ่น 1/2560 ระหว่างวันที่ 2 – 3 กุมภาพันธ์ 2560 (ภาพกิจกรรม)
 3. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 1/2560 วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 
  • วัตถุประสงค์
   • เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ที่ให้ความเคารพ คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้ารับการวิจัย อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ยอมรับในระดับสากล
  • สถานที่: ห้องไพลิน-เพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  • กลุ่มเป้าหมาย: รุ่นที่ 1 จำนวน 65 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) และบุคลากร มก.
  • วิทยากร
   1. รศ.ดร.ศิรินันท์ กิตติสุขสถิต (สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล)
   2. ผศ.ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว (กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร)
  • หัวข้อการบรรยาย
   1. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
   2. ประเด็นจริยธรรมที่สำคัญต่อการวิจัยด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
   3. แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยและแบบสอบถาม
   4. กรณีศึกษาและปัญหาในการวิจัยเชิงคุณภาพ
  • >>รายละเอียดโครงการและการสมัคร<<
 4. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา รุ่นที่ 1/2560 วันที่ 16 มิถุนายน 2560
  • วัตถุประสงค์
   • เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ การพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ที่ให้ความเคารพ คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้ารับการวิจัย อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ยอมรับในระดับสากล
  • สถานที่: ห้องไพลิน-เพทาย ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
  • กลุ่มเป้าหมาย: รุ่นที่ 1 จำนวน 65 คน ประกอบด้วย อาจารย์ นักวิจัย นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา (ปริญญาโทหรือปริญญาเอก) และบุคลากร มก.
  • วิทยากร: รองศาสตราจารย์ ดร.ลือชัย ศรีเงินยวง (คณบดีคณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล)
  • หัวข้อการบรรยาย
   1. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
   2. ประเด็นจริยธรรมที่สำคัญต่อการวิจัยด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและกีฬา
   3. แนวทางการเขียนโครงร่างการวิจัยและแบบสอบถาม
   4. กรณีศึกษาและปัญหาสำหรับการศึกษาในกลุ่มเปราะบาง
  • >>รายละเอียดโครงการและการสมัคร<<
 5. หลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์และการทบทวนพิจารณาโครงการวิจัย รุ่น 2/2560 ระหว่างวันที่ – กันยายน 2560
 6. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 2/2560 วันที่ – พฤศจิกายน 2560
 7. จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและวิทยาศาสตร์การกีฬา รุ่นที่ 2/2560 วันที่ – ธันวาคม 2560

วิธีการอบรม
การบรรยายเนื้อหาและยกตัวอย่างประกอบ การถาม-ตอบ ระหว่างวิทยากรและผู้เข้ารับการอบรมเพื่อประเมินความเข้าใจ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบ certificate รับรองการผ่านการอบรม ในกรณีที่เข้ารับการอบรมมากกว่าร้อยละ 75 ของระยะเวลาการจัดการอบรม ประเมินโดยผู้เข้ารับการอบรมจะต้องลงชื่อทั้งช่วงเช้าและบ่ายตามกำหนดการอบรม

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการอบรม
อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และคณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

การสมัครเข้าร่วมการอบรม
สมัครเข้าร่วมการอบรมผ่านแบบฟอร์มออนไลน์ (รายละเอียดบนเวบไซต์ สวพ.มก.) ภายในวันที่กำหนดหรือจนกว่าจะมีผู้สมัครเข้าอบรมเต็มจำนวน โดยกรอกข้อมูลให้สมบูรณ์ เมื่อได้รับอีเมล์ตอบรับการเข้าร่วมอบรมถือว่าการสมัครสมบูรณ์ ทั้งนี้ หากมีผู้สนใจเข้ารับการอบรมมากกว่าจำนวนที่กำหนดไว้ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตามดุลยพินิจของประธานหรือเลขานุการ คณะกรรมการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
ผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ด้านจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ สามารถนำไปใช้ในการดำเนินงานวิจัย และการวางแผนดำเนินการวิจัยที่ถูกต้องตามหลักการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ที่เป็นสากล และดำเนินการขอรับการพิจารณารับรองได้อย่างถูกต้อง

ติดต่อ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สวพ. มก.
โทรศัพท์ 0-2579-5547 ต่อ 23 (คุณรัตนาภรณ์), 16 (คุณธีรศักดิ์)
โทรสาร 0-2561-1985