มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม เชิญชวนบุคลากรและนักศึกษาในสังกัดเข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการและเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม จัดการประชุมวิชาการเครือข่ายบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภาคเหนือ ครั้งที่ 17 (บูรณาการงานวิจัยสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืน) ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ ศูนย์วัฒนธรรมภาคเหนือตอนล่าง วังจันทน์ริเวอร์วิว อ.เมือง จ.พิษณุโลก โดยผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ 055-241711 หรือ http://gnru2017.psru.ac.th