มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรม

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรม 2 หลักสูตร ได้แก่

  1. หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับต้น” (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 2 และ 3
  2. หลักสูตร “การบริหารงานอุดมศึกษาระดับกลาง”  (สำหรับผู้บริหารสายสนับสนุน) รุ่นที่ 3 และ 4

จึงขอเชิญส่งบุคลากรที่มีคุณสมบัติตามหลักสูตรเข้าฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าว โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.eto.kps.ku.ac.th

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน

โทร. 087-6687395, 099-2868318, 086-2740172, 082-3445955