มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต ขอเชิญส่งบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ และเข้าร่วมประชุมในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต กำหนดจัดประชุม “International Conference on Economics and Management Innovations (ICEMI 2017)” ระหว่างวันที่ 15-16 กรกฎาคม 2560 ณ โรงแรมโนโวเทล สยามสแควร์ กรุงเทพฯ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความวิจัย/บทความทางวิชาการ ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.ieti.net/ICEMI/index.html

สอบถามเพิ่มเติม ; 02-954-7300 ต่อ 361-2