สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2560

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผลกำหนดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดเตรียมต้นฉบับผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 1/2560 ในระหว่างวันที่ 28-29 มีนาคม 2560 เวลา 8.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมไพลิน ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยมีความสามารถและทักษะในการเขียนผลงานวิจัยและจัดเตรียมต้นฉบับเพื่อเสนอตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติ รายละเอียดดังโครงการที่แนบมาพร้อมนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จึงขอเชิญอาจารย์ นักวิจัยในส่วนงานของท่านที่มีความตั้งใจและมีแผนจะตีพิมพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการนานาชาติ โดยต้องมีร่างผลงานวิจัย (manuscript) ภาษาอังกฤษที่เตรียมเสนอตีพิมพ์เรียบร้อยแล้ว ดาวน์โหลดใบสมัครเข้าอบรมได้ที่เว็บไซต์ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ www.rdi.ku.ac.th สามารถส่งใบสมัครเข้าอบรมมายัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่โทรสาร 0-2561-1985 ภายในวันที่ 21 มีนาคม 2560 และส่งใบสมัครเข้าอบรมฉบับจริงตามมาภายหลัง โดยฝ่ายจัดอบรมจะพิจารณาตามลำดับการสมัครเข้าอบรมก่อน-หลัง เงื่อนไขรายละเอียดอื่นๆ ดูเพิ่มเติมได้ในเอกสารเพิ่มเติม

เอกสารเพิ่มเติม;