สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาฯ การให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา มีความประสงค์จะให้ทุนอุดหนุนการวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 โดยสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.otep.go.th/?p=otep-page&id=1900 

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กลุ่มวิจัยและพัฒนา

โทร. 0 2282 4198 (ตามวันและเวลาราชการ)