รางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปี 2556 (ระดับดีเด่น)

ผศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์ ด้านเกษตรศาสตร์และอุตสาหกรรมเกษตร
(รางวัลระดับดีเด่น สาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา)

ผลงานเรื่อง “ความสำเร็จในการผลิตละมั่งสัตว์ป่าใกล้สูญพันธุ์ตัวแรกของโลกจากการปฏิสนธิภายนอกร่างกาย”
คณะผู้ร่วมวิจัย
1.สัตวแพทย์หญิง ดร.อัมพิกา ทองภักดี
2.นายสัตวแพทย์ ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์
3.นายสัตวแพทย์สุเมธ กมลนรนาถ
4.สัตวแพทย์หญิงวัลยา ทิพย์กันทา
5.สัตวแพทย์หญิงดารกา ทองไทยนันท์
6.นายสัตวแพทย์สกนธ์ น้อยมูล
7.นายสัตวแพทย์วิศิษฏ์ อาศัยธรรมกุล
8.ผศ.น.สพ. ดร.ธีรวัฒน์ ธาราศานิต
9.ผศ.น.สพ. ดร.นิกร ทองทิพย์
ภาควิชาเวชศาสตร์คลินิกสัตว์ใหญ่และสัตว์ป่า คณะสัตวแพทยศาสตร์ กพส.
10.นายชัยณรงค์ ปั้นคง
11.นางสาวรุ่งทิพย์ อินทะศรี
12.นางสาวณัฐฏฐากมล ขจรกลิ่น
13.นางสาวจินตนา สู่เสรีดารง
14.นายสัตวแพทย์เจษฎา แถวเนิน
15.สัตวแพทย์หญิงอุมาพร ใหม่แก้ว
16.Dr. Debra Berg
17.Dr. Pierre Comizzoli

Download : ประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ


Leave a Reply