E-Magazine KURDI for Life

 

Click :  E-Magazine KURDI for Life issue 01 (ฉบับปฐมฤกษ์)

E-magazine Kurdi for life ฉบับนี้เป็น ฉบับปฐมฤกษ์ ที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัย เกษตรศาสตร์ จัดทำขึ้นด้วยเจตนารมณ์เพื่อเผยแพร่ งานวิจัย ประกาศเกียรติคุณและนำเสนอผลงานวิจัยของ คณาจารย์และบุคลากรของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในการเสนอสาระน่ารู้ที่จะพัฒนาส่งเสริมคุณภาพชีวิต ให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีและมีความสุข ตลอดจนตอบโจทย์ สังคมผ่านงานวิจัยต่างๆโดยในระยะแรกกำหนดออก เป็นไตรมาส

อันสืบเนื่องจากเสด็จสวรรคตของพระบาท สมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช กองบรรณาธิการ กราบส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย ด้วยการเสนอคำสอนพ่อ พร้อมเรื่องราวที่พระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานโครงการในพระราชดำริต่างๆ ให้พสกนิกร ชาวไทยน้อมรับนำมาปฏิบัติ อันส่งผลต่อคุณภาพชีวิต ที่ดีขึ้นตลอดรัชกาลที่ผ่านมา

E-magazine Kurdi for life ฉบับนี้เป็น การเริ่มต้นของการเข้าสู่ไทยแลนด์ 4.0 ตอบรับสังคม ดิจิทัล ทางกองบรรณาธิการยินดีรับข้อเสนอแนะจาก ผู้อ่านทุกท่าน ส่งตรงมายังกองบรรณาธิการ สถาบันวิจัย และพัฒนาแห่ง มก. 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ผศ.ดร.พรทิพย์ เย็นจะบก
บรรณาธิการบริหาร