ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ Genstat และ ASreml เพื่องานวิจัยด้านการเกษตร ณ คณะเกษตร วิทยาเขตกำแพงแสน

genstat

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยฝ่ายประสานวิจัยและประเมินผล ได้กำหนดจัด โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การใช้ซอฟต์แวร์ Genstat และ ASreml เพื่องานวิจัยด้านการเกษตร (เนื้อหาการอบรมเป็นภาษาไทย) ในวันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 08.30 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์ (ชั้นลอย) คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อแนะนำการใช้งานซอฟต์แวร์ Genstat และ ASreml เพื่องานวิจัยด้านการเกษตร ซึ่งเป็นซอฟต์แวร์หนึ่งที่เป็นทางเลือกในการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ เช่น การทำนายความสามารถทางพันธุกรรม เป็นต้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และนิสิตปริญญาโท/เอก ของส่วนงานท่านสมัครเข้าอบรมได้ตามลิงค์ลงทะเบียนออนไลน์ โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น ภายในวันศุกร์ที่ 16 ธันวาคม 2559 (ซึ่งผู้อบรมจะต้องนำโน๊ตบุ๊คของตนเองมาด้วยเพื่อใช้ในการปฏิบัติการ) ทั้งนี้ การสมัครเข้าอบรมจะสมบูรณ์เมื่อผู้สมัครได้รับแจ้งอีเมล์จากฝ่ายจัดอบรม และผู้สมัครได้ตอบยืนยันการเข้าอบรม

สอบถามเพิ่มเติม ; คุณธีรศักดิ์ สุนทรา (ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล)  โทร.02-5795547   ภายใน. 1457, 1796 ต่อ 16

 

 

 

 

 

Leave a Reply