จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เพื่อให้การดำเนินงานวิจัยที่มีมนุษย์เป็นอาสาสมัครผู้รับการวิจัย ของคณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความถูกต้องตามมาตรฐานงานวิจัยและหลักจริยธรรม ธำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี สิทธิ และความปลอดภัยของอาสาสมัครผู้รับการวิจัย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ตามหลักจริยธรรมสากลที่ใช้ยึดถือปฏิบัติ ได้แก่ Belmont Report, Declaration of Helsinki, International Ethical Guidelines for Biomedical Research Involving Human Subjects (CIOMS), International Ethical Guidelines for Epidemiological Studies (CIOMS and WHO) และ ICH GCP Guidelines ตลอดจนกฎหมายข้อบังคับและข้อกำหนดขององค์กรกำกับดูแลในประเทศไทย จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ไว้ ดังนี้

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แนวทางปฏิบัติการดำเนินงานวิจัยในมนุษย์ (ร่าง)  ดาวน์โหลด 

ขั้นตอนการขอรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ดาวน์โหลด

process_kurec_v1

 

ตรวจสอบโครงการวิจัย  ตามหลักเกณฑ์โครงการวิจัยที่สามารถได้รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

เอกสารประกอบการขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ประกอบด้วย

*ดาวน์โหลดแบบฟอร์มด้านล่าง

ทางคณะกรรมการจริยธรรมไม่รับพิจารณารับรองโครงการวิจัยที่ใช้แบบฟอร์มเก่า ให้ใช้แบบฟอร์มใหม่เท่านั้น

 1. *ใบนำส่ง-ใบรับโครงการวิจัย
 2. *บันทึกข้อความขอเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
 3. *แบบเสนอโครงการวิจัย (Submission form)
 4. *แบบประเมินโดยผู้วิจัยหลัก (Self assessment form for PI) หรือ แบบประเมินโครงการวิจัยเครื่องมือทางการแพทย์โดยผู้วิจัยหลัก (กรณีมีการใช้อุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์กับอาสาสมัครผู้รับการวิจัย)
 5. *แบบเปิดเผยทุนวิจัยและการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
 6. *เอกสารชี้แจงอาสาสมัครผู้รับการวิจัย (Participant information sheet)
 7. *หนังสือแสดงเจตนายินยอมเข้าร่วมการวิจัย (Informed consent form)
 8. โครงการวิจัยฉบับเต็ม (Full protocol/proposal)
 9. เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เช่น แบบเก็บข้อมูล แบบสอบถาม แบบสัมภาษณ์ คู่มือการจัดกิจกรรม ฯลฯ
 10. เอกสารหรือสื่ออื่นๆ ที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์โครงการวิจัย เช่น ใบติดประกาศ ฯลฯ (ถ้ามี)
 11. ประวัติส่วนตัว สถานที่ทำงาน ผลงานของอาจารย์ที่ปรึกษาทุกคน
 12. ประวัติส่วนตัว สถานที่ทำงาน ผลงานของผู้วิจัยหลัก (เขียน ‘ขอรับรอง CV’ มุมบนขวา ทุกหน้าพร้อมเซ็นชื่อกำกับ)
 13. สำเนาเอกสารยืนยันผู้วิจัยหลักผ่านการสอบป้องกันโครงร่างวิทยานิพนธ์จากบัณฑิตวิทยาลัย (เขียน ‘สำเนาถูกต้อง’ ทุกหน้าพร้อมเซ็นชื่อกำกับ)
 14. สำเนาเอกสารยืนยันผู้วิจัยหลักผ่านการอบรมหรือลงทะเบียนเรียนรายวิชาด้านจริยธรรมการวิจัย (เขียน ‘สำเนาถูกต้อง’ ทุกหน้าพร้อมเซ็นชื่อกำกับ)
 15. สำเนาบันทึกข้อความขออนุมัติใช้ข้อมูลจากเวชระเบียน แฟ้มประวัติผู้ป่วย (เขียน ‘สำเนาถูกต้อง’ ทุกหน้าพร้อมเซ็นชื่อกำกับ)
 16. Investigator’s brochure หรือเอกสารกำกับยาสำหรับโครงการวิจัยที่ใช้ยา (Drug trial)
 17. ซีดีบันทึกเอกสารข้างต้นในรูปอิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ Word/PDF (ต้องส่ง CD ด้วยทุกครั้ง)

หมายเหตุ: โครงการวิจัยบางโครงการ ผู้วิจัยจะต้องส่งเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องนอกเหนือจากรายการข้างต้น

 

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม  เพื่อขอรับการรับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สำหรับโครงการวิจัยใหม่

 

สำหรับโครงการวิจัยที่ต้องปรับปรุงแก้ไขตามข้อคำถาม/ข้อเสนอแนะของกรรมการผู้ทบทวนฯ

 

บันทึกข้อความขอยกเลิกโครงการวิจัยที่เสนอขอรับการพิจารณารับรองจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ฯ

———————————————————————————————————————————

โทรศัพท์สอบถาม  นายธีรศักดิ์  เบอร์โทรภายใน 1457 ต่อ 16  หรือโทร. 02-5795547 ต่อ 16

 

สถานที่ส่งเอกสาร:  เคาท์เตอร์ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล  ชั้น 1

อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  (สวพ. มก.)