แจ้งข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลการเข้าใช้พื้นที่ศูนย์การศึกษาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ  โดยให้หน่วยงานหรือผู้วิจัยภายใต้สังกัดเกี่ยวกับการดำเนินงานศึกษา ทดลอง วิจัยในพื้นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ โดยเฉพาะการเข้าใช้ในพื้นที่ศูนย์ฯ ต้องขออนุญาตจากสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (กปร.) ก่อนการดำเนินงาน 

เอกสารเพิ่มเติม ;

1. หนังสือสำนักงานคณะกรรมการพิเศษฯ

2. คำสั่งคณะกรรมการพิเศษฯ

สอบถามเพิ่มเติม ; สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

โทรศัพท์ 0 2610 5331

โทรสาร 0 2354 5541

 

Leave a Reply