เปิดรับข้อเสนอโครงการ Professional Development ประจำปี 2559/2560

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และบริติช เคานซิล ภายใต้โครงการ Newton Fund จะจัดให้มีโครงการ Professional Development Program ระหว่างวันที่ 23 พฤษภาคม – 29 กรกฎาคม 2559 ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  http://www.trf.or.th/pd2016-17 

สอบถามเพิ่มเติม ; ฝ่ายวิชาการ 0-2278-8254

Leave a Reply

Your email address will not be published.