ขอเชิญรับฟังการบรรยายพิเศษ “พัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างไร?…ให้เกิดผล”

DrBruceChes-up

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอเรียนเชิญ อาจารย์ นักวิจัย บุคลากร และนิสิต รับฟังการบรรยายพิเศษ เรื่อง “พัฒนางานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างไร?…ให้เกิดผล” โดย Prof. Dr. Bruce Chehroudi จาก Advanced Technology Consultants ประเทศสหรัฐอเมริกา ในวันพฤหัสบดีที่ 16 มิถุนายน 2559 เวลา 11:00 – 12:00 น. ณ ห้องประชุมทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ผู้สนใจเข้ารับฟังการบรรยายพิเศษ สามารถลงทะเบียนออนไลน์ (Click) หรือส่งแบบตอบรับไปยังอีเมล์ ruttanapn@gmail.com ภายในวันพุธที่ 15 มิถุนายน 2559

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.
โทรศัพท์ 02-579-5547 ต่อ 23

ดาวน์โหลดเอกสาร

Leave a Reply