สวพ.มก.จัดโครงการ “สถานีวิจัยของ มก. กับก้าวย่างสู่อนาคตที่ยั่งยืน”

วันที่ 26 พฤษภาคม 2559 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สถานีวิจัยของ มก. กับก้าวย่างสู่อนาคตที่ยั่งยืน” เพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับทิศทางการพัฒนาสถานีวิจัยและสถานีฝึกนิสิตของ มก. ณ อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply

Your email address will not be published.