ขอเชิญนำเสนอผลงานทางวิชาการในการประชุมผลงานวิจัยระดับประเทศด้านการจัดการธุรกิจ (BMRC) ครั้งที่ 9 และ การประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 6 (IBMRC)

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดงานประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง “การประชุมผลงานวิจัยด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 9” (The 9th Business management research conference) และ การประชุมผลงานวิจัยนานาชาติด้านการจัดการธุรกิจ ครั้งที่ 6 (The 6th International business management research conference) ในวันศุกร์ที่ 18 พฤศจิกายน 2559 ณ สถานบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ ทั้งนี้ ผู้สนใจสามารถลงทะเบียน online และดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://bmrccmu.net/

สอบถามเพิ่มเติม ที่งานวิจัย : 0-5394-2109 , 2142

Leave a Reply