การรับข้อเสนองานวิจัยเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย ปีงบประมาณ 2559 กลุ่มเรื่องการวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยเรื่อง การวิจัยและพัฒนาจิตพฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย ประจำปีงบประมาณ 2559 รอบที่ 2 โดยผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ http://www.nrms.go.th/ ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 4 มีนาคม 2559

สอบถามเพิ่มเติม; กองบริการแผนและงบประมาณการวิจัย

0 2579 3982 , 0 2561 2445 ต่อ 366 (ศรีรัตน์/ธรรมภรณ์)

Leave a Reply

Your email address will not be published.