งานประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” วิจัย ครั้งที่ 9

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กำหนดจัดการประชุมวิชาการระดับชาติ “มศว วิจัย” ครั้งที่ 9 ในระหว่างวันที่ 28-29 กรกฎาคม 2559 ณ อาคารนวัตกรรม ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประสานมิตร กรุงเทพมหานคร

โดยผู้สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครส่งบทความออนไลน์ ได้ที่เว็บไซต์ http://research.swu.ac.th/swucon/ พร้อมทั้งส่งบทความวิจัยฉบับเต็มตามรูปแบบการจัดพิมพ์บทความวิจัย ภายในวันที่ 1 มีนาคม 2559 สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายบริหารจัดการวิจัย สถาบันยุทธศาสตร์ทางปัญญาและวิจัย โทรศัพท์ 02-649-5000 ต่อ 11017-11019 หรือ E-mail: swuresearch2016@gmail.com

Leave a Reply