ขอเรียนเชิญร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะต่อ “ร่างยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย”

ด้วยสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)    โดยได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติให้ดำเนินการจัดทำ  “ยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างและกำหนดทิศทางเชิงกลยุทธ์ (Strategic Direction) ของการวิจัยระดับประเทศในการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพในระยะ 5 ปีข้างหน้า  (2559 – 2563) โดยรวบรวมจากงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง นโยบายภาครัฐ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฯ ข้อเสนอแนะ ความต้องการ ตลอดจนปัญหาที่เสนอจากภาคส่วนต่างๆ และประมวลวิเคราะห์เป็นร่างยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย เพื่อนำไปสู่การวิจัยมุ่งเป้าที่ตอบสนองความต้องการของประเทศต่อไป

ในการนี้ เพื่อให้ร่างยุทธศาสตร์วิจัยด้านการพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพของประเทศไทย มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทางโครงการฯ จึงใคร่ขอเรียนเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่อร่างยุทธศาสตร์ดังกล่าว เพื่อพัฒนาปรับปรุงและนำเสนอสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติต่อไป พร้อมรับฟังการปาฐกถาพิเศษเรื่อง“การวิจัยกับการพัฒนาเศรษฐกิจฐานชีวภาพ”   โดย นายปีติพงศ์  พึ่งบุญ ณ อยุธยา สมาชิกสภาขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศ   ในวันพฤหัสบดีที่  18  กุมภาพันธ์  2559  เวลา 08.30-14.00 น.  ณ ห้องเมจิก 2 ชั้น 2  โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น หลักสี่ กรุงเทพฯ  ตามกำหนดการที่ส่งมาด้วย  ทั้งนี้   กรุณาตอบรับภายในวันที่ 15  กุมภาพันธ์  2559

Download เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply