ขอเชิญส่งบทความในโครงการประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ขอเชิญผู้สนใจส่งบทความเพื่อเข้าประกวดในโครงการ ประกวดบทความวิจัยและกรณีศึกษาด้านพัฒนบริหารศาสตร์ ประจำปี 2559 โดยสามารถดาวน์โหลดรายละเอียดระเบีบยการส่งได้ที่ www.nida.ac.th/researchaward2559/ โดยส่งบทความวิจัยและกรณีศึกษาฉบับสมบูรณ์ทางไปรษณีย์ ภายในวันที่ 15 มกราคม 2559

 

award2016

Leave a Reply