ขอเชิญชวนจัดทำข้อเสนอเป็นที่ปรึกษาการจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม

Download 

Leave a Reply