สวพ.มก. ร่วมมือร่วมใจ ในโครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2558

วันที่ 26 กันยายน 2558 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบุคลากร ร่วมมือร่วมใจใน “โครงการวันพัฒนาและปลูกต้นไม้ มก. ประจำปี 2558” เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสามัคคี สร้างจิตสำนึกของบุคลากรในการที่จะพัฒนาอาคารและสถานที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ให้มีความสะอาด เกิดความร่มรื่น สวยงาม เป็นระเบียบเรียบร้อยมีสภาพสิ่งแวดล้อม และภูมิทัศน์ที่ดี ณ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Leave a Reply