บรรยายพิเศษ เรื่อง”ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลาสติกชีวภาพ”

บรรยายพิเศษ เรื่อง”ทิศทางงานวิจัยด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลาสติกชีวภาพ และการสนับสนุนทุนวิจัยของ สพภ.วช.”
โดยมี รศ.ดร. นภาวรรณ นพรัตนราภรณ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านความหลากหลายทางชีวภาพ สำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน)
มาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กรกฎาคม 2558 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ สำนักหอสมุดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Leave a Reply