สมาคมส่งเสริมการวิจัยขอเชิญเข้าอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

สมาคมส่งเสริมการวิจัยจัดให้มีการฝึกอบรม “เทคนิคการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัย เพื่อของบประมาณแผ่นดินและทุนจากวช.” 2 รุ่น คือ

รุ่นที่ 1 ฝึกอบรม วันที่ 13 -14 สิงหาคม 2558

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.ประดิษฐ์ เชี่ยวสกุล สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

รุ่นที่ 2 ฝึกอบรม วันที่ 7 – 8 กันยายน 2558

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร.สง่า สรรพศรี สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

ในการนี้ขอเชิญคณาจารย์และผู้สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมดังกล่าว โดยไม่ถือเป็นวันลา

สามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.rpa.or.th

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สมาคมส่งเสริมการวิจัย

โทร 02-5798688

โทรสาร 02-5798688

Leave a Reply

Your email address will not be published.