“ฝ่าวิกฤตประมงไทยจากภัย IUU”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และคณะประมง จัดงานเสวนาทางวิชาการเรื่อง “ฝ่าวิกฤตประมงไทยจากภัย IUU” ในวันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุมรวงข้าว ชั้น 2 อาคารวชิรานุสรณ์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เพื่อเป็นการนำเสนอมุมมองของนักวิชาการ ภาครัฐ และภาคเอกชน และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการประมงและสิ้นค้าประมง อันจะทำให้ผู้ที่เข้าร่วมการเสวนา ได้ตระหนักถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น และสามารถเตรียมความพร้อมในการปรับการดำเนินการในอนาคต

Leave a Reply