ขอเรียนเชิญร่วมงาน การสัมมนานำเสนอรายงานวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินผล กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556

ตามที่สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้อนุมัติทุนวิจัยประเภท โครงการสนับสนุนทุนวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 ซึ่งเป็นการสนับสนุนทุนวิจัยร่วมกันระหว่าง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (งบเงินรายได้) และคณะ/สถาบัน/สำนัก ในอัตราส่วน 3 : 1 เพื่อให้การดำเนินงานของโครงการวิจัยบรรลุวัตถุประสงค์ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงจัดให้มี การสัมมนานำเสนอรายงานวิจัยเพื่อการติดตามและประเมินผล กลุ่มโครงการวิจัยเพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2556 ระหว่างวันที่ 28 – 29 ตุลาคม 2557 ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้อาจารย์ นักวิจัยที่ได้รับทุน นำเสนอผลผลิต/ผลลัพธ์จากการวิจัย ต่อผู้ทรงคุณวุฒิ เพื่อรับฟังข้อคิดเห็น/เสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานวิจัยให้สมบูรณ์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น

         สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จึงขอเรียนเชิญท่าน เข้าร่วมพิธีเปิดการสัมมนาและเยี่ยมชมโปสเตอร์ผลงานวิจัยในเวลา 09.00-10.00 น. และเข้าร่วมการสัมมนาดังกล่าว

ดาวน์โหลด >> กำหนดการ

Leave a Reply