ประกาศรับข้อเสนอการวิจัยมุ่งเป้า ประจำปีงบประมาณ 2558 (กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 31 กลุ่มเรื่อง)

ด้วยสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ(วช.) ได้ประกาศการสนับสนุนทุนอุดหนุนวิจัยประจำปีงบประมาณ 2558 (กรอบงานวิจัยที่มุ่งเป้าตอบสนองความต้องการในการพัฒนาประเทศ 31 กลุ่มเรื่อง) ดังนี้

1)      ข้าว

2)      มันสำปะหลัง   (การประชุมเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเรื่องมันสำปะหลัง เมื่อวันที่ 9 ก.ย. 2557 )

3)      ยางพารา  (การประชุมเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยเรื่อง ยางพารา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2557 )

4)      โลจิสติกส์ และโซ่อุปทาน

5)      การบริหารจัดการการท่องเที่ยว    (การประชุมเพื่อพัฒนาโครงการวิจัย “การบริหารจัดการการท่องเที่ยว” เมื่อวันที่ 12 ก.ย.57 )

6)      การแพทย์ และสาธารณสุข

7)      วัสดุอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์และเวชภัณฑ์

8)      อ้อยและน้ำตาล  (การประชุมพัฒนาโครงการวิจัยกรอบวิจัย “อ้อยและน้ำตาล” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557 )

9)      ปาล์มน้ำมัน

10)  พลาสติกชีวภาพ

11)  สมุนไพรไทย อาหารเสริม และสปา

12)  อาหารเพื่อเพิ่มคุณค่าและความปลอดภัยสำหรับผู้บริโภค และการค้า

13)  การคมนาคมขนส่งระบบราง

14)  การพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานความหลากหลายทางชีวภาพ

15)  การศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้

16)  ความมั่นคง และปัญหาชายแดนใต้

17)  ประชาคมอาเซียน

18)  สัตว์เศรษฐกิจ

19)  พืชสวน (ไม้ผล พืชผัก และไม้ดอกไม้ประดับ)

20)  การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ

21)  มนุษยศาสตร์

22)  เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมด้านวัสดุนาโน

23)  พลังงานทดแทน (ความร่วมมือระหว่างไทย-ต่างประเทศ)

24)  ผู้สูงอายุ ผู้ด้อยโอกาส และบุคคลพิการ

25)  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมรากุมารี

26)  ผลกระทบการใช้แร่ใยหินและศึกษาวัสดุทดแทน

(สำหรับกลุ่มเรื่องที่ 27) สิ่งแวดล้อมและระบบนิเวศความหลากหลายทางชีวภาพ 28) การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 29) เทคโนโลยีอุตสาหกรรมและ SMEs 30) นวัตกรรมเพื่อสังคมและชุมชน และ 31) พฤติกรรมเยาวชนและสังคมไทย จะประกาศรับข้อเสนอการวิจัยภายหลัง)

 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. (สวพ.มก.) จึงขอแจ้ง อาจารย์/นักวิจัย ที่สนใจขอรับทุนดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอการวิจัยตามแบบเสนอแผนงานวิจัย (แบบ คอบช.1ช) สำหรับข้อเสนอการวิจัยที่เป็นแผนงานวิจัย และแบบเสนอโครงการวิจัย (แบบ คอบช. 1 ย/1ด) สำหรับโครงการวิจัยย่อย โดยมีรายละเอียดครบถ้วนทุกข้อ โดยจัดเรียงเป็นชุดโครงการที่ประกอบด้วยแผนงาน และโครงการย่อยตามที่ระบุในแผนงาน

2.  ลงทะเบียนการส่งข้อเสนอการวิจัยที่ www.nrms.go.th โดยคลิกเลือกหัวข้อ การวิจัยที่ต้องการสมัครขอรับทุน พร้อมแนบไฟล์แผนงานวิจัยและโครงการวิจัยย่อยในรูปแบบ PDF โดยระบบจะเปิดรับขยายเวลาลงทะเบียนถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2557 เท่านั้น หากพ้นกำหนด วช. จะไม่รับพิจารณา

  • หากพบปัญหาการลงทะเบียนผ่านระบบสามารถใช้ http://164.115.20.35/ หรือ สอบถามไปยัง วช. 02-579-2284, 02-579-3982 ต่อ 489, 486, 487 และ 511
  • คำแนะนำ :
    1. กรุณาเปิดใช้งานระบบ NRMS ด้วยเบราว์เซอร์ “chrome”
    2. เพื่อประโยชน์ของนักวิจัย รวมทั้งสะดวกในการติดต่อประสานงาน ขอให้นักวิจัยดำเนินการปรับปรุงข้อมูลในประวัตินักวิจัยและข้อมูลการนำผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในฐานข้อมูลระบบ NRMS ให้เป็นปัจจุบัน  ล่วงหน้าก่อนการปิดส่งข้อเสนอการวิจัยรับ 3 วัน  (ภายใน 14 ตุลาคม 2557) หากมีปัญหาเรื่องการ ลงทะเบียน นักวิจัย ติดต่อ กองมาตรฐานการวิจัย (กมว.) โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 467,465 โทรสาร 0-2940-6501 หรือ 0-2579-0593 E-mail :nrms@nrct.go.th

3.  หลังจากนักวิจัยได้กรอกข้อมูลครบถ้วนตามเงื่อนไขที่วช.กำหนดและยืนยันการลงทะเบียนแล้ว ขอให้ดำเนินการดังนี้

1. จัดทำข้อเสนอโครงการวิจัยที่เป็นภาษาไทยต้นฉบับ จำนวน 1 ชุดไปยัง ฝ่ายประสานงานวิจัยและประเมินผล สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ภายในไม่เกิน 1 สัปดาห์

2.  สวพ.มก.จะนำเสนอ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ลงนามอนุญาตให้ดำเนินการวิจัยในข้อเสนอการวิจัย (สำหรับวิทยาเขตบางเขน ขอให้พิมพ์ชื่อและตำแหน่ง รองศาสตราจารย์ ดร.ศรปราชญ์ ธไนศวรรยางกูร รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในกรณีที่อาจารย์/นักวิจัย สังกัดวิทยาเขตอื่น ขอให้เป็นอำนาจของรองอธิการบดีวิทยาเขต ปฎิบัติราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์หัวข้อ 20 คำอนุมัติของผู้บังคับบัญชาระดับอธิบดี หรือเทียบเท่าตามแบบ คอบช.1ช(แผนงานวิจัย)และ/หรือ หัวข้อ 23 ตามแบบ คอบช.1ย/.1ด (โครงการย่อย)

3.  จัดส่งข้อเสนอโครงการพร้อมหนังสือนำส่งวช. เมื่อลงนามแล้ว สวพ.มก.จะดำเนินการแจ้งให้อาจารย์/นักวิจัยดำเนินการจัดทำสำเนาเพิ่มอีกจำนวน 9 ชุด และแผ่นบันทึกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย (MS word) โดยใช้ font TH SarabunPSK ตัวหนังสือขนาด 16 จำนวน 2 ชุด เพื่อจักได้ดำเนินการส่งไปยัง วช. (ภายในวันที่ 17 ตุลาคม 2557)

 

 

 

Leave a Reply