โครงการ Talent Mobility สนับสนุนการยืมตัวบุคลากร/นักวิจัยของหน่วยงานรัฐไปทำงานกับบริษัทเอกชนในตำแหน่งที่ขาดแคลน

โครงการ   Talent Mobility    ของ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สนับสนุนการยืมตัวบุคลากร/นักวิจัยของหน่วยงานรัฐไปทำงานกับบริษัทเอกชนในตำแหน่งที่ขาดแคลน โดยนักวิจัยจะได้สัมผัสกับการปฏิบัติจริงและได้พบปัญหา ซึ่งอาจพัฒนาไปเป็นโจทย์วิจัยในอนาคตได้ ผู้ที่สนใจสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงค์ที่แนบ

Leave a Reply