การประชุมเพื่อพัฒนาโครงการวิจัยกรอบวิจัย “อ้อยและน้ำตาล” เมื่อวันที่ 29 สิงหาคม 2557

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ได้จัดการประชุมระดมสมองเพื่อพัฒนาชุดโครงการวิจัยตามกรอบการวิจัย อ้อยและน้ำตาล โดยมี รศ.ดร.วิรัตน์ วาณิชย์ศรีรัตนา รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ฝ่ายประสานงานวิจัย เป็นประธานที่ประชุม และบรรยายกรอบวิจัย อ้อยและน้ำตาล ร่วมกับ นายกิตติ ชุณหวงศ์ นายกสมาคมนักวิชาการอ้อยและน้ำตาลแห่งประเทศไทย รวมทั้งได้รับความกรุณาจาก ศ.ดร.รังสิต สุวรรณมรรคา ในการให้คำแนะนำเกี่ยวกับการเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยให้ได้รับการสนับสนุนทุนวิจัย โดยมีเอกสารประกอบการประชุมดังกล่าวคือ

เอกสารที่เกี่ยวข้อง

Leave a Reply