สวพ.มก. ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม

          วันที่ 18 กรกฎาคม 2557 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากสำนักวารสาร มหาวิทยาลัยนครพนม ซึ่งได้จัดทำวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม เป็นวารสารฉบับมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เป็นปีที่ 4 เพื่อพัฒนาวารสารให้ได้มาตรฐาน TCI จึงมีความประสงค์เยี่ยมชม และศึกษาการจัดทำวารสารวิทยาศาสตร์ สาขาสังคมศาสตร์ เกี่ยวกับการบริหารจัดการวารสารให้ได้คุณภาพ คือ

  1. การคัดเลือกบทความเพื่อตีพิมพ์
  2. กระบวนการสรรหาผู้ประเมิน
  3. ขั้นตอนในการบริหารจัดการวารสารให้ได้คุณภาพ

ถือเป็นแนวทางพัฒนาเพื่อให้การจัดทำวารสารของสำนักวารสารมหาวิทยาลัยนครพนม สามารถจัดทำและเตรียมงานได้ถูกต้อง เพื่อเข้าสู่มาตรฐานศูนย์ดัชนีอ้างอิงวารสารไทย ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

18-07-2557-2000-02

18-07-2557-2000-01

18-07-2557-2000-04

18-07-2557-2000-05

18-07-2557-2000-03

Leave a Reply