เชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ร่วมกับมูลนิธิข้าวไทยในพระบรมชูปถัมภ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา  กรมการข้าว ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์กรมหาชน) สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย และสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ขอเชิญส่งผลงานวิจัยเพื่อนำเสนอทางวิชาการในการประชุมทั้งภาคบรรยายและโปสเตอร์ ในประชุมวิชาการข้าวแห่งชาติ ครั้งที่ 3 ภายใต้หัวข้อ “ Rice for the world” ซึ่งกำหนดจัดในวันที่ 11-12 กันยายน 2557 ณ โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพ

โดยขอให้จัดทำบทคัดย่อขนาดยาวตามแบบการนำเสนอผลงาน (สามารถดาวน์โหลดได้ที่: http://www.nrct.go.th) จำนวน 10 ชุด พร้อมซีดี 1 แผ่นและส่งกลับมายัง วช. ภายในวันที่ 30 เมษายน 2557

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับการส่งผลงานได้ที่ :

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

กองบริหารแผนและงบประมาณการวิจัย

โทรศัพท์ 0-2561-2445 ต่อ 489 (เกศรา/พรรนิดา)

โทรสาร 0-2561-3721 และ 0-2940-5495

E-mail: churyen@yahoo.com

Leave a Reply