ประกาศขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัดศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก.

 ภาพครุฑ

ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

เรื่อง  ขยายเวลารับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

————————————–

         

                 ตาม ประกาศสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ลงวันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๕๖  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สังกัด ศูนย์นาโนเทคโนโลยี มก.  สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  จำนวน ๑ อัตรา อัตราเดือนละ ๑๐,๙๗๐ บาท เงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราว ๑,๐๐๐ บาท ตั้งแต่วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ถึง ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๖ นั้น

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงขอขยายเวลารับสมัครพนักงานเงินรายได้ ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติต่อไปนี้

๑.  คุณสมบัติเฉพาะของผู้มีสิทธิสมัครสอบ

     ๑  ผู้สมัครจะต้องมีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรฐานแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  พ.ศ. ๒๕๓๕

     ๒)   ได้รับวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี  หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้  ทางการบริหาร กฎหมาย เศรษฐศาสตร์ การศึกษา พาณิชยศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ สังคมวิทยา สังคมสงเคราะห์ศาสตร์   จิตวิทยา  ศิลปศาสตร์ อักษรศาสตร์ รัฐศาสตร์ วารสารศาสตร์ หรือทางอื่นที่กฎหมายกำหนดให้ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้

     ๓)    มีความรู้ในวิชาการอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

     ๔)    มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎระเบียบ ข้อบังคับอื่น ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่

     ๕)    มีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับเหตุการณ์ปัจจุบันในด้านการเมือง เศรษฐกิจและสังคม โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศไทย

     ๖)    มีความรู้ความสามารถในการใช้ภาษาอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

     ๗)    มีความสามารถในการศึกษา หาข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล

     ๘)    มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง

     ๙)    มีความรู้ความสามารถที่ปฏิบัติงานทางด้านการเงินและพัสดุเป็นอย่างดี

๒.  วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร

                ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก  ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมหลักฐานการสมัครได้ที่งานบริหารและธุรการ  สำนักงานเลขานุการ ชั้น ๑ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  ตั้งแต่บัดนี้  จนถึงวันที่  ๑๗  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗   (ในวันเวลาราชการ)  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร.๐-๒๕๗๙-๐๐๓๒ และประกาศลงเว็บไซต์   http://www.rdi.ku.ac.th

๓.   เอกสารและหลักฐานที่จะต้องนำมายื่นในการสมัคร

      ๑)     ใบสมัครตามแบบฟอร์มที่คณะกรรมการกำหนด  ซึ่งผู้สมัครจะต้องกรอกข้อความและลงนามด้วยลายมือของตนเอง  (ลายเซ็นชื่อของผู้สมัครในใบสมัครและบัตรประจำตัวสอบเป็นหลักฐานสำคัญในการยืนยันตัวบุคคล นั้น  การเซ็นชื่อเกี่ยวกับการสอบทุกครั้ง ต้องเหมือนกัน)

      ๒)    รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ  ขนาด  ๑ ๑/๒  x  ๒  นิ้ว  ถ่ายไว้ครั้งเดียวกัน  ไม่เกิน  ๑  ปี  ( นับถึงวันปิดรับสมัคร )  จำนวน   ๑  รูป

      ๓)    สำเนาปริญญาบัตรและใบคะแนนแสดงคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่กำหนดไว้ในรายละเอียดตามประกาศรับสมัคร

      ๔)    สำเนาเอกสารการเปลี่ยนคำนำหน้าชื่อ  หรือเปลี่ยนชื่อหรือเปลี่ยนนามสกุล  (ในกรณีที่มีการเปลี่ยน)  เช่น  สำเนาทะเบียนสมรส   สำเนาหนังสือหย่า  สำหรับหญิงที่ทำการสมรสแล้ว  เป็นต้น 

      ๕)    สำเนาทะเบียนบ้าน  หรือสูติบัตร  หรือบัตรประจำตัวประชาชน  หรือใบกองเกินทหารอย่างใดอย่างหนึ่ง

 สำหรับผู้สมัครที่ผ่านการสอบข้อเขียน และมีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ จะต้องนำเอกสารดังต่อไปนี้มายื่นภายในเวลาที่กำหนด คือ

      ๖)    ใบรับรองแพทย์แสดงว่าไม่เป็นโรคต้องห้ามตามกฎ  ก.พ. ฉบับที่  ๑๖  ( พ.ศ.๒๕๒๖ ) ซึ่งออกให้ไม่เกิน  ๑  เดือน          

      ๗)    ให้ผู้รับรอง ซึ่งมิใช่บิดา มารดา สามี ภรรยา พี่น้องร่วมบิดา มารดา เดียวกัน จำนวน ๓ ท่าน   ซึ่งเป็นผู้รู้จักกับผู้สมัครเป็นอย่างดี   กรอกคำรับรองลงในแบบฟอร์มเอกสารลับที่   คณะกรรมการกำหนด  ทั้งนี้หนึ่งในจำนวนผู้รับรองดังกล่าวต้องเป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัยที่มีสัญญาจ้างประจำ หรือหากรับราชการทหาร หรือตำรวจต้องมียศไม่ต่ำกว่าร้อยเอก  และแนบสำเนาบัตรประจำตัวประกอบคำรับรอง

๔.   ค่าธรรมเนียมการสมัคร

                ให้ผู้สมัครเสียค่าธรรมเนียมการสมัครตำแหน่งละ  ๑๐๐  บาท  ค่าธรรมเนียมการสมัครจะไม่จ่ายคืนให้ในเมื่อประกาศรายชื่อว่าเป็นผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกแล้ว

๕.   การประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือก  วัน  เวลา และสถานที่

                รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก  วัน  เวลา  สถานที่ทำการคัดเลือก  และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือก  จะประกาศให้ทราบในวันที่  ๒๔  กุมภาพันธ์  ๒๕๕๗

๖.    หลักสูตร วิธีการคัดเลือก และเกณฑ์การตัดสิน

       ๑)    ภาคความรู้ความสามารถทั่วไป โดยวิธีการสอบข้อเขียน                     ๑๐๐      คะแนน

               ๑.๑)     ความสามารถในการศึกษาวิเคราะห์ และสรุปเหตุผล                             ๕๐   คะแนน

               ๑.๒)    ภาษาไทย                                                                          ๕๐   คะแนน

       )    ภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง โดยวิธีการสอบข้อเขียน      ๒๐๐     คะแนน

               ๒.๑)    ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานในตำแหน่ง                                       ๑๕๐   คะแนน

               ๒.๒)   ภาษาอังกฤษ                                                                       ๕๐   คะแนน     

     )     ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง โดยวิธีสอบสัมภาษณ์                       ๑๐๐      คะแนน

              ประเมินบุคคลเพื่อพิจารณาความเหมาะสมกับตำแหน่งหน้าที่จากประวัติส่วนตัว ประวัติการศึกษา และประวัติการทำงานของผู้เข้าสอบ  และสัมภาษณ์เพื่อพิจารณาความเหมาะสมในด้านต่างๆ เช่น ความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ ท่วงทีวาจา อุปนิสัย อารมณ์ ทัศนคติ การปรับตัวเข้ากับผู้ร่วมงาน รวมทั้งสังคมและสิ่งแวดล้อม  ความคิดริเริ่มและสร้างสรรค์  เชาวน์ปัญญา  และบุคลิกภาพอย่างอื่น  เป็นต้น

              ทั้งนี้  โดยให้ผู้สมัครสอบเฉพาะความรู้ความสามารถทั่วไป  และภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อน และให้ผู้สอบได้คะแนนตามเกณฑ์ที่กำหนดเข้าสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)   ต่อไป

๗.  เกณฑ์การตัดสิน

               ผู้ได้รับคัดเลือกต้องเป็นผู้สอบได้คะแนนในแต่ละภาค (ในแต่ละวิชาของภาคต้องไม่ต่ำกว่าร้อยละห้าสิบ) และได้คะแนนรวมทั้งสิ้นไม่ต่ำกว่าร้อยละหกสิบ

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๗    มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗

ลงนาม  (ศาสตราจารย์ ดร.อุทัยรัตน์  ณ นคร)

ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Leave a Reply