ขอบคุณบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2557

เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม 2556 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดงาน “ ขอบคุณบุคลากรในสังกัดสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และสวัสดีปีใหม่ พ.ศ.2557 ” ซึ่งมีกิจกรรมดังนี้ มีการทำบุญใส่บาตรในตอนเช้า และกิจกรรมกีฬา นันทนาการ และเลี้ยงขอบคุณบุคลากร

01

02 05
04 03
06 07

Leave a Reply

Your email address will not be published.