Research University Network : RUN จัดเสวนา “กระทรวงใหม่……โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย”

เครือข่ายพันธมิตรมหาวิทยาลัยเพื่อการวิจัย จัดเสวนา “กระทรวงใหม่………..โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย” โดย ดร.สุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์ อุดม คชินทร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ร่วมเสาวนาเรื่อง “กระทรวงใหม่…..โอกาสและความท้าทาย สำหรับมหาวิทยาลัย” ศาสตราจารย์ นายสัตวแพทย์ ดร.มงคล เตชะกำพุ

Read more

สวพ.มก.ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาศมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา 12 สิงหาคม 2561 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุมสุธรรม อารีกุล และโถงนิทรรศการ

Read more

สวพ.มก. จัดอบรมฯ”จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” รุ่น 5/2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม หลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์” รุ่น 5/2561 เพื่อเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ที่ให้ความเคารพ คุ้มครองสิทธิและสวัสดิภาพของอาสาสมัครผู้เข้ารับการวิจัย อย่างถูกต้องตามหลักจริยธรรมที่ยอมรับในระดับสากล วันที่ 6 สิงหาคม

Read more

นักวิจัย มก. ร่วมโครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7

อาจารย์ นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยแม่บทข้าวโพดและข้าวฟ่าง มก. ครั้งที่ 7 จัดขึ้นเมื่อวันที่ 2-3 สิงหาคม 2561 ณ โรงแรมกรุงศรีริเวอร์ จ.พระนครศรีอยุธยา

Read more

สวพ.มก. จัดรายงานผลโครงการวิจัยสถาบัน KURDI Foresight มองอนาคต สวพ.มก. 2571

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมรายงานผลโครงการวิจัยสถาบัน โดย นายณัฐวัฒน์ คลังทรัพย์ หัวหน้าโครงการผู้ช่วยผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. เพื่อเป็นการมองอนาคตในการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่อไป ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก.ร่วมพิธีถวายพระพรฯ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 66 พรรษา

วันที่ 26 กรกฎาคม 2561 รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีวางพานพุ่มถวายราชสักการะ และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูล เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระเกียรติพระชนพรรษา 66 พรรษา ณ อาคารสารนิเทศ 50

Read more

สวพ.มก.จัดอบรมฯ “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น3/2561”

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรมหลักสูตร “จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น3/2561” วิทยากรโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยนเรศวร  เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ณ ห้องประชุมไพลิน อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก.ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.ยินดีต้อนรับ คณะศึกษาดูงานจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เข้ามาศึกษาดูงาน กระบวนการปฏิบัติงาน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงาน ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.

Read more

สวพ.มก.ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี

Read more

สวพ.มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร” ณ จันทบุรี 

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการ “สัมมาทิฐิผู้บริหารพบบุคลากร” เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับในสังกัดของ สวพ.มก. มีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานร่วมกัน พร้อมทั้งนำเสนอข้อคิด ข้อเสนอแนะ เชิงสร้างสรรค์สู่ผู้บริหาร เพื่อนำมาปรับปรุงการดำเนินงานให้มีประสิทธิภาพยิ่ง รวมถึงความรู้รักสามัคคีของบุคลากรทุกระดับในองค์การที่นำไปสู่การพัฒนาหน่วยงาน ระหว่างวันที่  29 – 30 มิถุนายน 2561 ณ แหลมสิงห์

Read more