สวพ.มก. ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงานสืบสานประเพณีสงกรานต์ในรั้วนนทรี ปี 2561 สงกรานต์กลางกรุง ลั่นทุ่งบางเขน  โดยในช่วงเช้า มีพิธีทำบุญตักบาตรพระสงฆ์ จำนวน ๔๐ รูป ณ บริเวณอาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ   จากนั้นมีการรดน้ำดำหัวขอพรแสดงมุทิตาจิตแด่บูรพาจารย์อาวุโส ณ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. และต่อด้วยการเข้าร่วมเดินขบวนแห่พระพุทธรูป และขบวนรถบุปผชาติ/เทพีสงกรานต์

Read more

สวพ.มก. แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมบุคลากร สวพ.มก. เข้ามอบกระเช้าดอกไม้แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.สมชาย นำประเสริฐชัย เนื่องในโอกาสดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

มก. ร่วมแสดงผลงานวิจัยในงาน “THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมอาจารย์ นักวิจัยและบุคลากรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมงาน THAILAND INNOVATION HUBS 4.0S เป็นงานแสดงนิทรรศการผลงานโครงการ Innovation Hubs ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ในกลุ่มเรื่อง Agriculture and Food

Read more

แสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน รับการแต่งตั้งดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มก.

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ผศ.ดร.บุษบา ต้นทอง รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สวพ.มก. พร้อมทั้งบุคลากร สวพ.มก. ร่วมแสดงความยินดีแด่ รศ.ดร.อภิสิฏฐ์ ศงสะเสน ในโอกาสที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ในวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2561

Read more

ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี ในวันที่ 2 เมษายน 2561 ณ ห้อง ประชุมสุธรรม อารีกุล ชั้น 3

Read more

สวพ.มก.จัดโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 1/2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดโครงการอบรม หลักสูตร จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านสังคมและพฤติกรรมศาสตร์ รุ่น 1/2561 ในวันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561  ณ ห้องประชุมไพลิน ​ชั้น 3 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยากรโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภาภรณ์ สุดหนองบัว

Read more

สวพ.มก. ร่วมงาน “99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการ สวพ.มก. พร้อมทั้งผู้บริหาร และบุคลากร สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมงาน “99 ปี ศาสตราจารย์ ดร.ประเสริฐ ณ นคร” น้อมรำลึกถึงคุณูปการและแสดงความกตัญญูกตเวทิตาจิตต่ออาจารย์ วันที่ 21 มีนาคม 2561

Read more

KU Research to Business EXPO 2018

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก.  ภายใต้มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จัดงาน “มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พบผู้ประกอบการเพื่อขับเคลื่อนงานวิจัยไปสู่ Thailand 4.0” (KU Research to Business EXPO2018) วันที่ 19 มีนาคม 2561 ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน โดยได้รับเกิยรติจาก ดร.สุวิทย์

Read more

แสดงความยินดีแก่นักวิจัย มก. ได้รับรางวัลจากมูลนิธิโทเร

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ขอแสดงความยินดีแก่นักวิจัยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ทั้ง 3 ท่าน ที่ได้รับรางวัลทุนช่วยเหลือทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากมูลนิธิโทเร ดร.ศรัณย์ พรหมสาย ภาควิชาวิทยาศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กำแพงแสน ได้รับรางวัลสาขาเกษตรศาสตร์และชีววิทยา ในชื่อโครงการ นวัตกรรมและการพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวสีของไทยเสริมโปรไบโอติคเพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตรและส่งเสริมสุขภาพในสังคมผู้สูงอายุ ผศ.ดร.พิมพา หอมนิรันดร์ ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์

Read more

สวพ.มก. จัดอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่น 1/2561

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดโครงการอบรม จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร รุ่น 1/2561 เป็นการเผยแพร่ความรู้และความเข้าใจ จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ด้านอาหารและผลิตภัณฑ์เสริมอาหาร แก่อาจารย์ นักวิจัย นิสิต และบุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ดำเนินการตามระเบียบวิธีวิจัย ที่ให้ความเคารพ

Read more