สวพ.มก. ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. พร้อมทั้งผู้บริหารและบุคลากร สวพ.มก. พร้อมใจเข้าร่วมพิธีวางพวงมาลาคารวะอนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ เนื่องในงานวันสถาปนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครบรอบ 75 ปี ณ อนุสาวรีย์สามบูรพาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตบางเขน

Read more

ประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพ

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมคณะกรรมการจัดนิทรรศการแสดงผลงานวิจัย โครงการเกษตร อาหาร และเทคโนโลยีชีวภาพเพื่อการขับเคลื่อน Thailand 4.0 และโครงการ Innovation Hub – Agriculture and Food เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศ ตามนโยบายประเทศไทย 4.0 ครั้งที่ 1/2561

Read more

On line computer workshop เรื่อง “วิจัยอย่างไรให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญา”

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. กล่าวเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ On line computer workshop เรื่อง “วิจัยอย่างไรให้ได้ทรัพย์สินทางปัญญา” เนื้อหาคือการจับประเด็นวิจัยและจับประเด็นการประดิษฐ์ เพื่อพัฒนาข้อเสนอโครงการวิจัยแบบต่อสิทธิบัตรนานาชาติ และเทคนิคการต่อยอดและสร้างทรัพย์สินทางปัญญาจากการวิจัย และการดึงทรัพย์สินทางปัญญาออกจากแผนงานวิจัยและจากผลงานวิจัย และยกร่างข้อถือสิทธิหลัก วิทยากรโดย คุณปราโมทย์ ธรรมรัตน์ สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

Read more

ประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ครั้งที่ 1/2561

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมคณะกรรมการประจำสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ประชุมครั้งที่ 1/2561 ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

สวพ.มก.ร่วมงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 33

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมแสดงความยินดีงานวันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์ปีที่ 33 ทั้งนี้สำนักบริการคอมพิวเตอร์ตระหนักถึงการเตรียมความพร้อมก้าวสู่ยุคดิจิทัลในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีการจัดงานบรรยายพิเศษ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.ยืน ภู่วรวรรณ ผู้มีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับในระดับประเทศทางด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ มาบรรยายพิเศษ เรื่อง “Digital Learning” ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

Read more

ประชุมนำเสนอผลการดำเนินงาน FOOD VALLEY ภาคกลาง

รศ.ดร.ธงชัย สุวรรณสิชณน์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ร่วมการประชุมชี้แจงแนวทางการบริหารจัดการงานวิจัยกลุ่มเรื่อง Food Valley และนำเสนอความก้าวหน้าโครงการงานวิจัย Food Valley ปี 2559 และมอบกระเช้าสวัสดีปีใหม่แก่นางพรรณพิมล ชัญญานุวัตร ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร  ณ สำนักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.)

Read more

ประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยสถาบัน KURDI FORESIGHT ครั้งที่ 2

วันที่ 19 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. จัดประชุมคณะทำงานโครงการการวิจัยสถาบัน KURDI FORESIGHT ครั้งที่ 2  ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก คณะศิลปศาสตร์ มอ.

วันที่ 18 มกราคม 2561 สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก  คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เพื่อศึกษากระบวนการดำเนินงานและวิธีการจัดการระบบของวารสาร Kasetsart Journal of Social Sciences ณ ห้องประชุมทับทิม อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more

แถลงข่าวการประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (6th IAPSIT International Sugar Conference 2018 )

วันที่ 17 มกราคม 2561 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดงานแถลงข่าวการประชุมนักวิชาชีพน้ำตาลและเทคโนโลยีบูรณาการระหว่างประเทศ ครั้งที่ 6 (6th IAPSIT International Sugar Conference 2018 ) ณ ห้องประชุมกำพล อดุลวิทย์ อาคารสารนิเทศ 50 ปี

Read more

ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน

วันที่ 15 มกราคม 2561 ผู้บริหาร พร้อมทั้งบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่ง มก. ต้อนรับคณะกรรมการประเมินคุณภาพภายใน ระดับส่วนงานสนับสนุน ณ ห้องทับทิม ชั้น 2 อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ

Read more